2017-04-07-AZ-1660263.jpg

at 598 × 526

Beaver Tail Cactus